*
 جعبه جواهرات موزیکال هدیه ای به یاد ماندنی برای روز عشق
قیمت : 20000تومان

****برای دیدن توضیحات بیش تر یا خرید این محصول زیبا اینجا کلیک نمایید.****


*

کادوي مناسب دختر??ساله

-

کادوي مناسب دختر??ساله

-

فروشگاه کادوي ازدواج

بـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي کـه
اســـــم کــــارهـــاي بــــــدش را آزادي بـــگــــذارد
اســـــم نـــگـــرانــي هـــايـــتـــــ را گــــيـــر دادن بــــــگــذارد
و بــراي بــي تــفــاوتــي هـايـش اعـتــمـاد داشـتـن بـه تـو را بــهــانــه کـنـد

کادوي خوب چي ميتونه باشه

زبيم و رنج نامردي دگر دردي نميبينم مزن لاف مروت را كه من مردي نميبينم
منم آن چوب سرگردان به ساحل ميرسم زيرا درون موج درياها عقب گردي نميبينم


کادوي چهارشنبه سوري براي پسرها

طرفدار زياد دارم
ولي
طرف را ندارم.

خريد هديه سال نو

چه شده؟ اي دل ديوانه هوايش کردي؟ / با دو چشمان پر از اشک صدايش کردي؟
گفته بودم که دلش معدن بي معرفتي ست / تو نشستي و دلت خوش به وفايش کردي؟

كادو واسه دختر

از قديما گفتن کوه هرگز به کوه نميرسه بي وفايي کن ولي بدون آدم به آدم ميرسه

پسرها کادوي تولد عطر دوست دارن؟

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا
عــشــق بــرايي يــکــي دلــگــرمــي
و بــراي ديــگــري ســرگــرمــي

به يك خانوم چي كادو بديم

اي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادم
زير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم .. کسي جز تو نبود

خريد و ارسال آنلاين کادو

عزيزدلم شماره حساب دلمو ميدم بهت هرچي غم داري بريزبه حساب

خريداينترنتي انگشتر ماه تولد به قيمت ارزان

بي و فايي کردي و گفتي نفرين ميکني ؟
گفتم نه …فقط از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه….
هنوزم از خدا مي خواهم که هيچ کس اندازه من دوستت نداشته باشه…..

فروش کادو

سيگارت را با او روشن کن
تکليفت را با من !!!

هديه وکادوسال 90براي آقايان

حرف ميزني اما تلخ محبت ميکني ولي سرد
چه اجباري است دوست داشتن من ؟
کلمات کليدي براي کادوي مناسب دختر??ساله :

tage

 • بهترين هديه تولد براي پسر 5 ساله هديه ويژه آقايان آئين عشق بازي دنيا عوض شده استيوسف عوض شده است ، زليخا عوض شده استآن بي وفا کبوتر جلدي که پر کشيداکنون به خانه آمده اما عوض شده استکادوي خوب چي ميتونه باشهزبيم و رنج نامردي دگر دردي نميبينم […]
 • چه چيزي براي تولد پسر دوساله بخرم بهترين کادواين بار تو بگو که "دوستت دارم"نترس..........من آسمان را گرفته ام که به زمين نيايدکادوي چهارشنبه سوري براي پسرهااز ان زماني که ياد گرفتم دوستت داشته باشم سالها ميگذرد؛کاش هرگز عاشق نميشدمعاشق هميشه […]
 • کادو مناسب دختر با تصوير هديه وکادوسال 90براي آقاياناگر روزگار هزار بار هم نبودنت را به من ديکته کند نمره من باز مي شود صفرنبودنت را ياد نميگيرمهمسران متولدين اسفند ماهکاشکي يکي بود که فقط با يکي بودهديه براي شوهردل که رنجيد از کسي […]
 • يه هديه ارزون واسه خانوما اهنگ کادو دادنبه لبخنذي مرا از غم رها کنمرا از بي کسي هايم جدا کناگر مردن سزاي عاشقان استبراي مردنم هر شب دعا کنکادوي تولد دختر فروردين رفتي دلم شكستي اين دل شكسته بهتر پوسيده رشته ي عشق از هم گسسته بهترمن […]
 • فروشگاه کادويي مردانه كادو براي خانممگر غير از وفا از من چه سر زد ، که دل را بي وفا خواندي و رفتي مگر غير از نگاهت به چشمانم که درزد ، که از ناز چشم خود از دل گرفتي.هديه مناسب براي دخترانبـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي […]
 • کادوي جالب براي تولد دختر بچه ها فروش محصولات مربوط آقايانمـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش ..ايـن بـــاردوسـتـت دارم هـــايـــم راپـشـت ِ گـوشـش انـــداخـــت …و …رفــتبه يك خانوم چي كادو بديمبه لطف بي معرفتي دوستان فهميدم معرفت گنجينه اي است که […]
 • کادوي روز مرد چي خوبه هديه وکادوسال 90براي آقايان اگرچه نازنينان را وفا نيست / گلستاني چو باغ آشنا نيستاگر بر چرخ هفتم پا گذارم / دلم يک لحظه از يادت جدا نيستهديه سالگرد ازدواج آقايانهمديگر را دور ميزنيم تا زودتر به مقصد […]
 • فروشگاه دخترخوب به يك خانوم چي كادو بديمميان دست من و تو هزار فرسنگ است / غريب مانده دلم بي وفا دلم تنگ استسراغ چشم ترم را چرا نمي گيري / مگر جنس دل نازک تو از سنگ استدختر متولد ارديبهشتسلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي […]
 • خريد حلقه براي دوست دختر بهترين کادو براي روز معلمببندم شال و ميپوشم قدک را / بنازم گردش چرخ و فلک رابگردم آب دريا ها سراسر / بشويم هر دو دست بي نمک را . . .کادوهاي روز معلمزندگي رانفسي ارزش غم خوردن نيستو دلم بس تنگ است،بيخيالي سپر […]
 • چه کادوييبراي پسرها بگيريم؟؟ الگرد ازدواجبا قيمت هديه سالگرد ازدواج جيمز آلن: شما به همان اندازه که بخواهيد کوچک، و به همان اندازه که آرزو کنيد بزرگ مي شويد . کادو براي همسرم زندگي مانند بازي شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنيد . […]
 • سفارش هديه برا سال نو بهترين هديه براي زن معلم بمناسبت روز معلم چه مي باشدبزرگ راهاي مهندسي سازما را به هم نمي رسانندعشق با قوانين بيگانه استاز بيراهه ها بيابراي ديدن كسي كهعمريست دوستت دارد!!!مردان ارديبهشت ماه چه کادو دوست دارند […]
 • هديه ارزان خريد كادو برا دوست دخترمديدي اي دل غم عشق دگر بار چه کرد؟ چون بشد دلبر و با يار وفادار چه کرد.کادو براي آقايانبه نامردمان مهر كردم بسي نچيدم گل مردمي از كسيبسا كس كه از پا در افتاده بود سراسر توان را زكف داده […]
 • کادوي تولد براي عشق هديه وکادوسال 90براي آقايان اين همه مهربوني رو از تو چطور باور کنم ؟ توو اين قحط وفا که عشق ، صورت کيميا دارهبهترين كادو براي شوهرماز زشــتي کردار تو هم خسته شدم . بي معرفتي ديده و بشکسته شدمپژواکم و در […]
 • هديه براي معلم کادو براي نامزدمخيلي سخته غمخوار کسي باشي که خودت بزرگترين غمش هستي !!کادو بچهدلتنگي هميشه از نبودن نيستلحظه هاي بي خبري پر از دلتنگي استبه يك خانوم چي كادو بديم آنقدر رسم وفا مرده كه ترسم مجنون گر زنده شود […]
 • کادو روز دختر بهترين هديه براي آقايانبه نامردمان مهر كردم بسي نچيدم گل مردمي از كسيبسا كس كه از پا در افتاده بود سراسر توان را زكف داده بودبه حيلت گري خنجر از پشت زد بخونم ز نامردي انگشت زدكادو براي خانممگر غير از وفا از […]
 • کادو مناسب براي دختر ده ساله کادوي مخصوص دوست دخترجاي قول و قرارهايمان امن استزير پاهاي تو !فروشگاه خريد كادوعزيزدلم شماره حساب دلمو ميدم بهت هرچي غم داري بريزبه حسابعطرقيمتبه نامردمان مهر كردم بسي نچيدم گل مردمي از كسيبسا كس كه از پا در […]
 • کادو تولد براى دختر بهترين هديه براي دخترانمن که خدا نيستم 100 بار اگه توبه شکستي باز آيرفتي به سلامتهديه تولد براي شوهررابطه اي که توش اعتماد نيستمثل ماشيني ميمونه که توش بنزين نيست ،تا هر وقت که بخواي ميتوني توش بمونيولي تو رو […]
 • هديه براي روز تولد خانم هديه تولد +مردهااي نا رفيق.. به کدامين گناه ناکرده.. تازيانه مي زني بر اعتمادمزير پايم را زود خالي کردي . سلام پر مهرت را باور کنم.يا پاشيدن زهر نا مرديت را خنجري از پشت در قلبم فرو رفت پشت سرم را نگاه کردم […]
 • بهترين هديه تولدبچه ها ليستي از هديه هاي تولد براي اقايانبراي تا ابد ماندن بايد رفت...گاهي از قلب کسي...گاهي به قلب کسي...چه هديه اي براي دختر متولد ارديبهشت بگيرمسلام اي بي وفا اي بي مروت . سلام اي ساز گيتار محبتسلام کردم نگي تو […]
 • هديه براي دختر هاي 12 ساله دختر متولد ارديبهشتبـــيـــزار بـــــاش از مـعـشـوقـــه اي کـهاســـــم کــــارهـــاي بــــــدش را آزادي بـــگــــذارداســـــم نـــگـــرانــي هـــايـــتـــــ را گــــيـــر دادن بــــــگــذاردو بــراي بــي […]
 • شعردرمورد تولدزن خريد اينترنتي هديه تولدفکر ميکردم تو همدردي!ولي نه!تو هم دردي !دخترها از چه هديه اي خوششان مي آيدجلو کوه داد بزني‌ محبت بر ميگرد محبت!تو از سنگم کمتري؟؟سورپرايز سالگرد ازدواجمـثـل ِ تـــار ِ مــوهـــايـش […]
 • کادو براي پسر ? ساله فروش هديه عاشقانهجشن ميلادت را به پرواز مي رومدراين خانگي ترين آسمانِ بي انتهاآسماني که نه براي مننه براي توکه تنها براي ” ما ” آبيست خريد هديه براي نامزد ميلاد تو شيرين ترين بهانه ايست که مي توان با آن […]
 • چه هديه اي خوبه هديه براي تولد نامزد خانم الهي که هزارسال همين جشنو بگيريمبه خاطر و جودت به افتخار بودن تولدت مبارکهديه روز معلم براي خانمهاروزي که به دنيا آمدي هرگز نميدانستي زماني خواهد رسيد که آرامش بخش روح و روان کسي […]
 • کادو هديه برا آشنايان چي بگيرم هديه جشن تولد براي خانممکاني برايت بهتر از دلم ندارم ، تنگي اش را به لطف خودت ببخشبهترين هديه تولدبراي شوهرمآدم بعضي وقتا بايد يه كشيده ي محكم به خودش بزنهو بگه : الااااااااااغ ، نميخوادت ..اينقد خودتو كوچيك […]
 • هديه ي خوب براي دختر 12ساله كادو روز معلملامصب مثل سيگار است خاطره . . .حال مي دهد اما از درون مي پوساندت . . .متولدين خرداد چه کادويي دوست دارندساقيا! باز خماريم به جامي بنواز / خاطر خسته ما را به سلامي بنوازگر ميسر نشود بگذري از کوچه […]
 • هديه باقيمت مناسب براي مادر هديه براي متولدين ماههاي مختلف يکي دلش به حال ماهي ميسوزه،يکي دلش به حال ماهيگير ميسوزهاما هيچکس دلش واسه تو که سر قلاب بسته شدي نميسوزه هديه ي مناسب براي دختر خانمها خرس با يک ظرف عسل خر مي شه . اسب با چند […]
 • كادويي روز معلم هديه وکادوسال 90براي آقايانخيلي سخته غمخوار کسي باشي که خودت بزرگترين غمش هستي !!خريد هديهجلو کوه داد بزني‌ محبت بر ميگرد محبت!تو از سنگم کمتري؟؟هديه براي همسرم راهنماييعاشق اوني نيست که عشق تکه کلامش […]
 • هديه مناسب نوجوان هديه شيک روز معلماگر غم هم مرا تنها گذارد دگر تنهاي تنها ميشوم منهديه تولد بچه هادر آيينه مي افتاد وقتي که باد مي آمد و آشفته ام ميکرد، وقتي که غروب ميرفت و نا تمام ميماندم، در آيينه ميافتاد و خدا بازتاب تو […]
 • بهترين کادو تولد براي دوست دخترم بهترين کادو برا عشق همه جا هستيدر نوشته هايمدر خيالمدر دنيايمتنها جايي که بايد باشي و ندارمت ، کنارم است !کادوي مناسب براي روز معلمشنيدم قصابى محله تون رو دزد برده؛ sms دادم ببينم جيگر منو نبرده باشنفروشگاه […]
 • هديه اي مناسب و گران براي مردي ک دوستش داري پسرها کادوي تولد عطر دوست دارن؟راســـــــــتـــــــي،در ميـــان اين همـــه اگـــر،تـــو چـــقــــدر بايــــــدي فروشگاه کادوي ازدواجدل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو جداييدريغا دريغا که آگه […]
 • هديه اي براي دختر 15ساله هديه براي متولين ارديبهشتسلام اي بي وفاي بي مرووت / سلام اي ساز گيتار محبتسلام کردم نگي تو بي وفائي / وگرنه ما که عاشقيم بي مرووت !!!راهنمايي کادو براي مرداندل من همي داد گفتي گواهي که باشد مرا روزي از تو […]
 • هديه تولد دخترانه کادو براي شوهرکسي که رنگ پريدگي خزان را ادراک کردهباشد به نيرنگ گل هاي رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامرداني چون تو ديگر دل نخواهم بستخريد اينترنتي هديه سال نو آئين عشق بازي دنيا عوض شده استيوسف عوض شده است ، […]
 • ليست هديه تولد همسر هديه ي مناسب براي دختر خانمهازيباترين غروب: غروب عاشقانزيباترين سنگ: دل يارزيباترين مايع: اشکزيباترين ناله: آهزيباترين دف: قلب توزيباترين کلام :دوستت دارمبهترين کادو براي آقايانببين خدايي با دلم چه کردي اين […]
 • كادو ازان و اينترنتي براي روز مادر خريد اينترنتي هديه سال نودر اين بازار نامردي به دنبال چه مي گردي؟ نمي يابي نشان هرگز از وفا و جوانمرديبرو بگذر از اين بازار ، از اين مستي و طنازي اگر چون کوه هم باشي در اين دنيا تو مي بازيخريد هديه مناسب […]
 • براي روزمعلم چي بخرم کادوي روز معلمدر سايت نماز شب عبادت بکنيم . زيباست که با خداي خود چت بکنيمبا عشق علي و آلش فرمت بکنيم ملتمس دعا . اي کاش که ما فلاپي دلها را ...هديه براي روز معلم مخصوص آقايانديگر وقت آن رسيده که به وجودت […]
- ك.ك:

کادوي مناسب دختر??ساله

کادوي مناسب دختر??ساله

کادوي مناسب دختر??ساله

-

کادوي مناسب دختر??ساله

- Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

WordPress